HjemReferencer

Referencer

Udvalgte kundereferencer fra SMV virksomheder

Nedenstående referencer er et udpluk.

Kunde: Hotel Nyborg Strand

Jan har løst flere forskellige opgaver for Hotel Nyborg Strand. Nedenstående er den mest omfattende og komplekse. Ring gerne kontakt for yderligere info og reference.

Opgaveformulering fra kunden

”Fra tilbud til Faktura” foranalyse.

Analyser og vurder vores nuværende it-løsning i vores booking system, og anvis styrker, svagheder, muligheder og trusler. Forslå og gennemfør en proces, hvor vi finder den rigtige leverandør og proces til såvel organisatorisk som digital implementering af nye arbejdsprocesser.

Process

Med afsæt i en række workshops og interviews med ledende medarbejdere i relevante funktioner, blev der via nogle iterationer, hvor medarbejderne var involveret, udarbejdet en kravsspecifikation.

Denne blev sendt til udvalgte potentielle leverandører. Disse præsenterede deres tilbud og løsningsforslag i en første runde, hvorefter 2 blev udvalgt til videre proces.

Disse to havde vi yderligere og mere dybtgående runde med. Den mest velegnede blev efter kontrakt- og aftaleproces valgt.

Der var fokus på stor grad af medarbejderinvolvering (med henblik på senere forankring) samt ledelsessparring og klare anbefalinger. Der var ligeledes stor vægt på at proces, analyse og resultat blev dokumenteret.

Resultat

Arbejdsgangsanalyse og markedsafdækning samt leverandørudvælgelse og kontraktforhandling er nu på plads.

Overblik over økonomi og finansiering er ligeledes på plads.

Vi har fundet den rigtige leverandør og fået scoopet projektets 2 spor (Arbejdsgange og implementering af it-løsning).

Projektet er nu (februar 2022) startet og Jan er ansvarlig for begge spor med direkte reference til styregruppe og adm. dir.

Udtalelse fra kunden

“Jans erfaring og engagement har været en stor årsag til at vi har fået en god proces.

Med nye øjne, ”Udefra og ind” har vi fået nye indsigter, er blevet nysgerrige på nye muligheder og sammen fundet veje til at realisere vores plan om at blive mere digitale og effektive.

Jans coachende og empatiske tilgangsvinkel krydret med grundighed, skarpe analyser og meget konkret tilgang til opgaverne har været en stor del af nøglen til vores succes”

Udtaler CEO på Hotel Nyborg Strand,
Jan Grimstrup Larsen

Kunde: Timm Vladimirs Køkken

Opgaveformulering fra kunden

Vi havde brug for en gennemgang af vores systemer og processer med henblik på at finde nye og bedre veje til en effektiv ordre og kundebetjening ved hjælp af digitale værktøjer.

Process

Jan tog os igennem sit koncept ”Fra tilbud til faktura” i en workshop med deltagelse af nøglepersoner fra virksomheden.

Der blev fundet nogle kerneområder til nærmere undersøgelse både med hensyn til potentiel besparelse og effektivisering, samt hvilke omkostninger, der ville være forbundet hermed.

Gennem er par iterationer og møder/workshops, blev et enkelt område fundet som det vigtigste og en konkret plan blev udarbejdet.

Resultat

Der blev udarbejdet en konkret plan med både aktiviteter og forventede omkostninger, ligesom en finansiering af dette blev udarbejdet.

Kravsspecifikation, tilbudsindhentning og- vurdering, samt leverandørudvælgelse blev gennemført.

Vi er nu (januar 2022) i gang med at implementere planen med Jan som projektansvarlig og -leder.

Udtalelse fra kunden

“Jan har fungeret som en god sparringspartner og driver på projektet. Øjne udefra og ind i vores virksomhed har været et godt nyt friskt pust.

Jans evne og tilgang til at være meget konkret i sin rådgivning har bidraget til at holde fremdrift og fokus, så vi nu kan se resultater af vores samarbejde med Jan.”

Udtaler CEO og medejer,
Kenneth Søndergaard

Kunde: Bunker43

Opgaveformulering fra kunden

I Bunker43, der er en mindre ejerleder it-virksomhed, ønsker ejerlederen en sparringspartner, der kan hjælpe med at få struktur på virksomheden, få arbejdet med alt fra Tilbud til faktura.

Det være sig medarbejdernes tidsregistrering, drifts- og likviditetsbudget, samt sparring i forbindelse med større kundesager.

Process

Efter nogle opstartsworkshops, hvor ”de lavest hængende frugter” blev identificeret, blev der udarbejdet en handlingsplan for at høste disse frugter.

Sideløbende med de -løbende- udvalgte fokusområder, gennemføres jævnlige telefonsamtaler og sparringssessions i konkrete problemstillinger.

Resultat

Bunher43 har nu en langt mere strømlinet salgs- og leveranceproces.

Der faktureres løbende og der arbejdes dagligt med forventningsafstemning mellem konsulent og kunde i den daglige drift.

Der holdes løbende sparringssessions mellem ejerleder og Jan, således at ejerlederen altid har mulighed for en ”second opinion” i en fortrolig og respektfuld dialog.

Udtalelse fra kunden

Jans bidrag til vores professionalisering har været stor. Siden starten af vores samarbejde i 2019 og til nu har jeg haft stor glæde af at have Jans erfaring og kompetencer med i såvel det interne som det eksterne arbejde.

Også personligt har samarbejdet med Jan være givtigt for både min personlige udvikling og min udvikling som leder og ejerleder.”

Udtaler CEO og ejer,
Kristian Maul

Vil du med i dette fornemme selskab ?

Hvis du tænker, at du “ligner” en eller flere af disse virksomheder og kunne tænke dig at høre mere om hvad jeg har gjort for disse, så ring til mig og hør mere, eller få kontakt til referencerne, så kan de fortælle hvad jeg har gjort for dem.